Årsmelding 2010

 

HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG
ÅRSMELDING 2010
 
Tillitsvalde 2010:
Styret:
Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel-og dansarlag.   leiar
Silje Midtbø Vevle, Osterøy spel-og dansarlag.                      nestleiar
Mari Ormberg, Voss Spelemannslag                           kasserar
Åse Teigland, Hardanger spelemannslag                                  1.varamedl.
Kari Malmanger,Kvinnherad folkemusikklag                2. varamedl.
 
Revisorar:
Olav Hauge, Os spelemannslag
Olav Bruflot, Bygdedanslaget i Bjørgvin
 
Valnemnd:
Hilde Midtbø, Osterøy spel-og dansarlag
Rannveig Djønne, Hardanger spelemannslag
Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin
 
Møter:
            Årsmøte i HFL:
 Årsmøte var halde i Gimle 12.mars 2010, 8 frammøtte. Årsmelding vart godkjend med nokre mindre endringar. Rekneskap vart godkjend. Styret fekk i oppdrag og ”spora opp” kontoen i Sparebanken Vest, og elles å nytta ein del av eiga til stønader for laga i HFL. Val vart gjennomført, jfr. oversyn over tillitsvalde. I høve til valnemda sitt arbeid for årsmøte 2011 er Per Ø.Tveiten, Mari Ormberg, Åse Teigland, Kari Malmanger, revisorane og valnemnda på val .
Styremøter:
Det er halde 6 styremøter etter årsmøte i HFL i 2010. Samla har det vore handsama 41 saker. Referat frå styremøta er lagt ut på HFL si heimeside: (http://hordalandfolkemusikklag.custompublish.com/referat-fraa-styremoeter.168656.no.html )
Av vesentlege saker nemner vi handsaming av søknader til stønad frå laga (jfr.oversyn), arbeidsprogram, engasjering av domarar til Vestlandskappleiken, utvikling av samarbeidet med Sogn og Fjordande folkemusikklag.
Det har vidare vore halde formannsmøte i samband med Vestlandskappleiken på Lofthus/Kinsarvik, og i jan.2011 eit fellesmøte med Sogn og Fjordane folkemusikklag.
Styret sitt arbeid:
Arbeidsprogram:
Styret sette på første  møte opp ei ramme for arbeidet , med slike punkt/underpunkt:
7. arbeidsprogram:
a. søknad til fylket for 2011. Sjå pkt.4
b. Budsjett: Fullstendig budsjett – Mari kfr.Rannveig Dj.
c. Audhild Flaktveit Moxnes’ minnepris: Utdelast Vestkl.- Minneprisen blir forvalta av eige styre. Kontoen er lagt til HFL som ansvarleg organisasjon. Styret for Minneprisen blir orientert om nytt styre og dato for Vestlandskappleiken (Per Øyvind Tek kontakt)
d. Vestlandskappleiken 2010: Hardanger spelemannslag.
Kappleiken skal vera i Kinsarvik. (skulen),laurdag 2.oktober . Festdelen på Lofthus
Klassar: Spel/song/dans. Jr./sen.klasar. Førebelse framlegg til domarar er gjort av arrgøren- Åse sender ut framlegga og vi vurderer desse og evt.andre. Bør vera aktuelt også å bruka ”nytutdanna domarar” der det er mogeleg . Tilbakemelding til Åse innan 7. Mai- ferdige domarforslag innan 25.mai.
Kunngjering om dato/stad/rammeprogram hastar. (heimesida HFL, Folk.org/kalender.– Åse fylgjer opp.
e. Skisse på ramme for Hordamønstring 2011:  Skisseframlegg ferdig medio juni, for å skaffa tekn.arrangør. Innhald: kappleik/mønstring, evt. med kurs/. Evt. deling. for dur,fele,dans, etc. f. Kobling mellom kulturskule og spelemannslag – korleis kobla dette? Må arbeidast vidare med flg. tema:
Auka samarbeid / kontakt mellom kulturskulane og medlemslaga i HFL
Arbeida for eigna arena der alle grupper kan vera med.
Auka samarbeid mellom dei forskjellige gruppene (durspel,hardingele,song,dans,andre instrument) som høyrer under HFL sine medlemslag.
 
Status for arbeidsprogrammet:
7.a: gjennomført – søknad send.
7.b:budsjett utarbeidd
7.c:Minneprisen utdelt under Vestlandskappleiken (Ingeborg Hollekim Bringslid.)
7.d.:Vestlandskappleiken halden i Ullensvang, domarar vart ordna.
7.e.: Skisse for ramme på Hordamønstring vart utarbeidd. Voss, Nordhordland og Osterøy vart kontakta i første omgang, utan at dei kunne ta på seg arrangementet. Ved skriving av årsmelding er det ikkje arrangør på plass.
7.f:.Samarbeidet med kulturskulane vart ikkje fylgt opp ved årsskiftet 2010.
Av andre tiltak må særleg nemnast eit utvida samarbeid med Sogn og Fjordane folkemusikklag, som vart sett fokus på i samband med leiarmøtet under Vestlandskappleiken. Fellesmøte er halde i jan. 2011, - revisjon av vedtekter for Vestlandskappleiken og planlegging av felles ”Storkurs” i november er to konkrete resultat så langt.
Det er vidare lagt vekt på å etablera av gode rutinar for styret sitt arbeid.
Føresegner for Hordakappleiken og Hordaland folkemusikklag er vidare reviderte, og blir lagt fram for årsmøtet. Det blir også lagt fram utkast til endring av vedtekter for Vestlandskappleiken.
Då Mari Ormberg kort tid etter at styret var konstituert reiste bort, har Åse Teigland møtt fast på styremøte og utført arbeid i styret. Av same grunn har leiaren også hatt kasserarfunksjonen og ført rekneskapen.
 
Aktivitet i laga:
Som det går fram av ”løyvingslista” er det god aktivitet i mange lag i HFL. Oversikta er ikkje fullstendig – mestedelen av aktiviteten blir gjennomført utan HFL sin medverknad,  men ei oversikt over større tiltak er det gjerne. Jamt over blir det arbeidd best med spelopplæring – både som direkte instruksjon/øving i laga og gjennom dei kommunale kulturskulane. Dans har nok litt mindre merksemd , og det er trong for så vel generell danseopplæring som spesielle bygdedanstiltak. Det kan likevel sjå ut som ein er på veg opp også her – satsing gjennom skuleprosjekt på Osterøy og ungdomstiltak i Hardanger kan vera to gode døme på det. Også for den vokale folkemusikken blir det gjort mykje godt arbeid, - om enn litt spreidd og avhengig av kvar det er tilgjengeleg instruktørar.
Medlemstalet i Hordaland er ved årsskiftet:
     -Bygdedanslaget i Bjørgvin - 69
    - Spelemannslaget i Bergen UL Ervingen - 32
    - Fana Spelemannslag - 10
    - Spelemannslaget Felesusen - 4
    - Spelemannslaget Fjellbekken - 31
    - Hardanger Spelemannslag - 104
    - Kvemmingen Spel- og dansarlag - 46
    - Kvinnherad Folkemusikklag - 21
    - Os spelemannslag - 6
    - Nordhordland Spel- og dansarlag - 12
    - Osterøy Spel- og dansarlag - 50
    - Voss Spelemannslag - 77
 
Hordaland Folkemusikklag har 432 medlemmer.
 
Representasjon:
Ved årsmøtet i FolkOrg i Bergen møtte leiaren som representant for HFL.
 
 
Økonomi, tilskot:
For økonomisk oversyn blir det vist til rekneskapen for 2010,og merknader i samband med den. 
Det vart i 2010 løyvd tilskot til  i alt 12 tiltak, sum løyvde tilskot kr. 98.000. Eit av tiltaka gjekk ut, sum tilskot vart då 88.000, der eit av tilskota var gjeve i 2009 utan å vera rekneskapsført eller utbetalt. Av løyvingane er utbetalt 38.000, 50.000 er ført som gjeld. Konto i Sparbanken Vest er tilført eiga med 7.607.
Fylgjande tilskot er gjevne:
 • Kvedarseminar i Bergen 10.-12.september 2010 Vedtak: Får kr. 5000,-
 • Fylkesdansar- kr. 10 000,- i starttilskot. (tiltaket går ut).
 • BUL Ervingen/Bygdedanslaget – seminar med Ami Dregelid og Allika Frisell Vedtak: Får kr. 5000,-
 • Juniorsamling – arrangert av Nordhordaland spel-og dansarlag og Osterøy spel- og dansarlag: Vedtak: Får kr. 15 000,-
 •  Søknad om stønad til dekking av kursavgift (Mokurs, 2010): 3 søkjarar får tildelt kr.1000,- kvar som stønad.
 •  Bergen ungdomslag Ervingen: får tildelt kr. 5000,-til ei spelesamling,-
 • Bergen ungdomslag Ervingen og Bygdedanslaget i Bjørgvin: Får tildelt kr. 5000,- til gjennomføring av helgekurs i Telespringar
 • Osterøy Spel- og Dansarlag fått overført kr. 10.000 som vart løyvd i 2009.
 •  Osterøy Spel- og Dansarlag: Får tildelt kr. 15 000,-til skuleprosjekt i grunnskulen
 • Hardanger spelemannslag Tilskot til den årlege vinterkurset ”Dans, spel og song- alt pao ein gong” kr. 12.500
 • Hardanger spelemannslag: Gjennomføring av øvingsserie for unge dansarar og reise/deltaking ”Scandinavian hjemkomst festival, North Dakota” 12.500.
Informasjon:
Heimesida til HFL er vorte omarbeidd. Vi nyttar no same leverandør som FolkOrg (custompublish). Styrereferat m.v. har vore lagt ut siste halvår, og sida har byrja fungera som den informasjonskanalen den skal vera. Fullføring av design m.v. har teke noko tid, men er etter kvart blitt bra. Laga blir oppfordra til å nytta sida, ved artiklar, informasjon og lenker til eigne sider!
Elles er det sendt ut 5 enkle informasjonsskriv til laga i løpet av året.
 
Hordaland folkemusikklag, mars 2011:
Per Øyvind Tveiten (s)   Silje M.Vevle (s)   Mari Ormberg (s)   Åse Teigland (s)