Årsmelding 2011

HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG
ÅRSMELDING 2011
 
Tillitsvalde 2011:
Styret: 
Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel-og dansarlag.   leiar
Silje  Midtbø Vevle, Osterøy spel-og dansarlag.   nestleiar
Sindre Vatnehol, Spelem.laget Fjellbekken   kasserar
Eva Marie Toppe, Spelm.laget i BUL Ervingen   1.varamedl.
Åse Teigland, Hardanger spelemannslag   2..varamedl.
 
Revisorar:
Olav Hauge, Os spelemannslag
Bodil Solberg, Osterøy spel-og dansarlag
 
Valnemnd:
Hilde Midtbø, Osterøy spel-og dansarlag 
Rannveig Djønne, Hardanger spelemannslag
Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin
 
Møter:
 
Årsmøte i HFL:
Årsmøte var halde i Gimle 2.april  2011, 9 frammøtte. Årsmelding vart godkjend med nokre mindre endringar. Rekneskap vart godkjend. Konto i Sparebanken vest som var etterlyst på førre årsmøte var komen til rette og tilført eiga. Val vart gjennomført, jfr. oversyn over tillitsvalde. I høve til valnemda sitt arbeid for årsmøte 2011 er Per Ø.Tveiten, Silje M.Vevle, Eva Marie Toppe og Åse Teigland, revisorane og valnemnda på val .
 
Styremøter:
Det er halde 5 styremøter etter årsmøte i HFL i meldingsåret 2011. Samla har det vore handsama 27 saker. Referat frå styremøta er lagt ut på HFL si heimeside: (http://hordalandfolkemusikklag.custompublish.com/referat-fraa-styremoeter.168656.no.html )
Det er i tillegg halde  to møter i samband med planlegging av storkurs .
Av vesentlege saker nemner vi handsaming av søknader til stønad frå laga (jfr.oversyn), arbeidsprogram, engasjering av domarar til Vestlandskappleiken, og oppdatering av føresegner for HFL. Det vart vidare brukt ein god del til på planlegging for Storkurs i Bergen, som diverre måtte avlysast.
Det vart  halde formannsmøte i samband med Vestlandskappleiken på Sande i Sunnfjord, og der nye vedtekter for Vestlandskappleiken vart vedtekne.
 
Styret sitt arbeid:
Handlingsplan for arbeidet var lagt fram på årsmøte, med slike punkt:
Søknad om stønad - Hordaland Fylkeskommune 
        Status: søknad sendt, motteke melding om løyving på 64.000 for 2012
Minnepris – orientere styret for minneprisen, legge ut info på heimeside 
o Status: info/orientering gjeve. Prisen utdelt ved VK 12 til Mathilde Skjæret, Jostedal
Utlysing og fordeling av stønader.
o Status: fordeling av 75.000 vart gjort i 2011 – sjå oversyn.
Informasjon (nettside, infoskriv)
o Status: ny nettside er etablert og i drift. Inforskriv, styreref.m.v. blir lagt ut etter kvart. Silje har hatt ansvar for det. 
Vestlandskappleiken (2011) og skaffa arrangør til 2012 
o Status: HFL var representert ved VK11, deltaking frå laga noko ujamn. Osterøy spel og dansarlag saman med Osterøybelgen har teke på seg VK12, som blir arr. på Lonevåg 5.-7. oktober.
Hordamønstring, 2011 og 2012:
o Status: ikkje arr.i 2011, og blir heller ikkje arr.i 2012, då Hordaland har VK12. Det blir dessutan Storkurs i regi av FolkOrg i september.
Storkurs – november 2011 
o Status: HFL saman med samarbeidande lag i Bergen (BUL Ervingen, Bygdedanslaget, Fjellbekken) la ned ein god del arbeid i førebuing til storkurs. Diverre vart påmeldinga for dårleg, og kurset måtte difor avlysast.
Vidare samarbeid med Sogn og Fjordane Folkemusikklag:
o Status: slik nemnt i førre årsmelding var det eit nyttig fellesmøte i jan.2011., og det har seinare vore god kontakt med nabofylket. Nytt fellesmøte blir halde i 2012, dato er så langt ikkje fastsett.  
Samarbeid med kulturskulane:
o Status: Oppgåva med å tilretteleggja og utvikla eit betre samarbeid med kulturskulane er ikkje kome lenger i 2011. 
Kontakt med FolkOrg og andre relevante organisasjonar – t.d. lag i NU,Hordaland musikkråd , Hordaland fylkeskommune, andre fylkeslag. 
o Status: HFL bra kontakt med FolkOrg - er representert ved årsmøte, har ofte kontakt med adm.i FolkOrg og har som eit av fylkeslaga uttala seg i samband med sak vedr. framtida for Landskappleiken og Landsfestivalen. I 2012 blir det eit større arr. i regi av FolkOrg i Hordaland ( i Bergen, sept.) der laga også blir engasjert. Det er og god kontakt med einskildlag i NU, i mindre grad med hovudorganisasjonen.  HFL er medlem i Hordaland musikkråd, f.t. ikkje representert  i styret. Det er litt opp til HFL sjølv kor mykje nytte ein vil dra av dette medlemskapet, men der er fleire tema/tiltak som er av interesse. Det er lagt opp til fellesmøte ved landsmøte og koordinering mellom fylkeslaga frå FolkOrg si side - førebels har vår kontakt helst gått mot Sogn og Fjordande fml.
 
Aktivitet i laga:
Medlemstala i Hordaland pr. 31.12.11: (2010)
 
-Bygdedanslaget i Bjørgvin – 58 (69)
-Spelemannslaget i Bergen UL Ervingen – 30 (32)
-Fana Spelemannslag – 5 (10)
-Spelemannslaget Felesusen – 2 (4)
-Spelemannslaget Fjellbekken – 20 (31)
-Hardanger Spelemannslag – 76 (104)
-Kvemmingen Spel- og dansarlag – 31 (46)
-Kvinnherad Folkemusikklag – 17 (21)
-Os spelemannslag – 4 (6)
-Nordhordland Spel- og dansarlag – 9 (12)
-Osterøy Spel- og dansarlag – 45 (50)
-Voss Spelemannslag – 69 (77)
 
Hordaland Folkemusikklag har 351 medlemmer. (432)
 
Det vore ein nedgang i alle lag.
Noko av nedgangen skuldast nok diverre problema v/innkjøring av det nye medlemssystemet til FolkOrg. .
Dei fekk ikkje sendt ut purring, og det var nok også nokre av medlemmene våre som opplevde at dei aldri fekk krav frå FolkOrg. FolkOrg reknar  med at dei største utfordringane omkring systemet er tilbakelagt. - Det bør difor bli ein oppgang på medlemstalet i 2012. Som det m.a. framgår av tilskotslista er det god aktivitet i mange lag, med gode kurs og tilbod til medlemene, deltaking på sentrale, større kurs og tilskipingar m.v. Det er likevel tydeleg at aktiviteten er konsentrert i få lag, - betre geografisk fordeling kan vera eit mål å arbeida mot. 
 
Representasjon:
Ved årsmøtet i FolkOrg på Røros møtte leiaren som representant for HFL. Sindre Vatnehol var og tilstades, repr. for Fjellbekken.
 
Ein av dei store pådrivarane innanfor folkemusikk og især dans i Hordaland, Nils Årekol, gjekk bort i sommar. Knut Hamre og Solbjørg Tveiten sette tonar til seremonien i kyrkja. HFL var representert ved leiaren, som bar fram minneord ved samlinga. 
 
Voss spelemannslag fylte sytti år i november – fin fest på Voss (Ole Bull-akademiet), leiaren var tilstades og helsa frå HFL.
 
Økonomi, tilskot:
For økonomisk oversyn blir det vist til rekneskapen for 2011,og merknader i samband med den.  Resultatet viser eit underskot på 15.266,-
Det vart i 2011 løyvd tilskot til  i alt 13 tiltak, sum løyvde tilskot kr. 74.500. Av løyvingane er utbetalt 24.500, 50.000 er ført som gjeld. Det er i tillegg to løyvingar frå 2010 som ikkje var utbetalte ved årsslutt, slik at det samla er ført gjeld på 75.500.
 
Fylgjande tilskot vart gjevne i 2011:
”To tette og ei badehette ”– kurs i Masfjordspringar og lokaldanstradisjon. kr. 7500,-
Osterøy Spel- og Dansarlag – instruktørinnleiging før CD-innspeling kr. 4000,-
Osterøy Spel- og Dansarlag – rekrutt kr. 6000,-
Tørvikbygd – førebuingtil CD-innspeling kr. 4000,-
Mokurs, dekking av kursutgifter ein deltakar    kr. 1000,-
To dansarar – deltaking under Nordic Dance kr. 1000,- (500 på kvar)
Juniorsamling - Osterøy/Nordhordland kr. 10 000,- 
BUL Ervingen – kurs i hardingfelespel kr. 8000,-
BUL Ervingen/Bygdedanslaget i Bjv. – seminar i springleik kr. 8000,-
BUL Ervingen – Veslefrikk med fela kr. 5000,-
Voss Spelemannslag – kurs i dans, song og spel kr. 17000,-
Kursdeltaking – Mokurset og UngFolk kr.2000,-
Kursdeltaking – Mokurs kr.1000,-
 
Informasjon:
Heimesida til HFL har fungert som informasjonskanal gjennom året, Silje har fylgt opp denne og hatt kontakt mot FolkOrg og leveradør (CustomPublish). Styrereferat og annan informasjon er lagt ut fortløpande. Bruken av sida kan gjerne bli meir aktiv – den kan nyttast også av laga (artiklar, informasjon, biletstoff) - det er berra å senda inn stoff! Det er i tillegg opna sida på Facebook, for lettara å vera synleg og tilgjengeleg. Elles er det sendt ut 3 enkle informasjonsskriv til laga i løpet av året, i tillegg til eigen informasjon i samband med Storkurs.
 
 
Hordaland folkemusikklag, mars 2012:
 
Per Øyvind Tveiten (s)   Silje M.Vevle (s)   Sindre Vatnehol (s)   Eva Marie Toppe (s)    Åse Teigland (s)