Årsmøte 2012

Årsmøte i Hordaland Folkemusikklag 28. mars 2012


Oppmøte:

Sindre Vatnehol - HFL
Per Øyvind Tveiten - HFL
Eva Marie Toppe - HFL
Ragnar Birkenes - Bygdedanselaget i Bjørgvin
John Haugen - Fjellbekken
Brit Sørland - Bygdedanslaget i Bjørgvin
Dagfinn Kjøsås - Kvemmingen spel og dansarlag
Lars Gjelland - Voss Spelemannslag
Halldis Folkedal - Hardanger Folkemusikklag
Tuva Bolstad - Osterøy Spelemannslag
Observatør Maria H. Berg - FolkOrg

 

Sak 1. Innkallingen

Av de oppmøtte var det noen få som ikke hadde fått årsmøtepapirene på mail. Møtet ble derfor utsatt i noen minutter slik at disse hadde muligheten til å gå gjennom papirene før møtet startet. Årsmeldingen ble godkjent med noen få anmerkninger.

 

Sak 2. Saksliste ble godkjent uten anmerkninger.

 

Sak. 3 Møterefferent: Sindre N. Vatnehol ble valgt til å referere årsmøtet.

 

Sak. 4 Ordstyrer: Per Øyvind Tveiten ble valgt som ordstyrer.

Sak. 5 Underskrivere

De som skal underskrive protokollen er: 1. John Haugen, Spelemannslaget Fjellbekken 2. Lars Gjelland, Voss Spelemannslag Styret

 

Sak. 6 Årsmelding

Årets styre har inneholdt av: 

1. Per Øyvind Tveit - leder 

2. Silje Vevle – styremedlem. Har opphold i USA 

3. Sindre Vatnehol – Kasserer 

4. Eva Marie Toppe – Varamedlem 

5. Åse Teigland – Varamedlem 


De som har revidert regnskapet er: 

Revisor 1. Olav Hauge Revisor 

Revisor 2. Bodil Solberg 


Årets valgnemnd var: 

1. Ranveig Djønne 

2. Hilde Midtbø 

3. Ragnar Birkenes hvor Ranveig Djønne har vært fraværende siden hun ikke har vært tilgjengelig. 

 

Møter gjennom året har bestått av: 1 årsmøte 5 styremøter, hvor referat legges ut på nettsidene.

 

Styrets arbeidsoppgaver gjennom året har vært:

HFL delte ut 75 000 kr i støtte til undervisning og prosjekter. 

HFL har også jobbet mye med Storkurset som ikke ble noe av. Dette var på grunn av en svært liten påmelding. Men ideen vil bli arbeidet videre i det neste styret. I tillegg ble Audhilds minnepris tildelt på vestlandskappleiken. Mathilde Skjæret fikk fjordårets minnepris. HFL har en nettside og en Facebook side. De begge er ofte vedlikeholdt. Neste vestlandskappleik i 2012 er i Hordaland. Osterøy Spelemannslag har sagt seg villig som arrangør. Hordamønstring er ikke arrangert i år og blir heller ikke arrangert 2012 pga. Vestlandskappleiken og storkurset i FolkOrg. Det er også vært et samarbeid med Sogn og Fjordane Folkemusikklag. I 2011 ble det holdt ett møte. 

Av arbeidsoppgaver som gjenstår er å få til et samarbeid med kulturskolene. Dette må bli tatt igjen i 2012. Rekruttering fra kulturskolene til de lokale lagene er en utfordring. Det er her viktig å bevisstgjøre fordeler ved å være medlem av FolkOrg, annet enn bare deltaking av Landskappleik og Landsfestivalen. Miljøskapning utenom øvinger er viktig. Det er derfor viktig å få til et samarbeid med andre kulturskoler og lokallag utenom kommunegrensene. 

HFL var også tilstede på FolkOrgs arrangementer. Det er også kommet flere innslag fra HFL rundt debatter holdt av FolkOrg i bladet Folkemusikk og Facebook-siden deres. Samarbeidet med FolkOrg fungerer bra slik som den er i dag. 

Bygdedanslaget har gjennom åra hatt en god kontakt med BULE. Samarbeid på tvers av organisasjoner er fordel. Dette er spesielt viktig med tanke på arrangement i løpet av året som er av interesse av begge organisasjonene. 

Mål for medlemsantall er at det må gå opp i løpet av 2012. Noe av frafallet er mangel på aktivitet for barn og unge. Største frafallet fra medlemsantallet kan skyldes mangel på purring av medlemmer som ikke har betalt men som likevell deltar på øvinger og andre aktiviteter. Det er derfor viktig å ha god kontakt med de lokale lagene, slik at de ber sine medlemmer om å betale. HFL skal i fremtiden be om å få årsmeldinger fra de ulike lagene tilknyttet HFL. Dette for å ha oversikt over hvilke aktiviteten medlemslagene har og hvor stor medlemsmassen er. 

Økonomisk har HFL drevet med et underskudd i 2 år. Dette pga årsmøtevedtak om å være rause med tilskudd. Den største utgiftposten er støtte for ulike arrangement. Det er stort sett kurs i dans og spill som har fått tilskudd fra HFL. Noe av støttetildelingen har også gått til forberedelse av CD-prosjekter. Unge er spesielt oppfordret til å søke om støtte til kurs og opplæring, og er derfor prioritert foran andre søknader om støtter. Det er kommet informasjon om at det til tider er problemer med å komme seg inn på HFLs nettsider. Dette er noe som styret skal se nærmere på. Med de merknadene som er gitt over er årsmeldingen er akseptert slik som den står. Sak 7. Økonomi Revisorene har godkjent resultat og balansen for året 2011. Sak 8. Innmelde saker: Det ble ikke meldt noen andre saker verken før eller under årsmøtet. Sak 9. Aktivitetsplan for HFL: Fra årsmøtet skal HFL ha følgende aktiviteter: 1. Samarbeid med sogn og fjordane folkemusikklag 2. Ha et tett samarbeid med de lokale lagene, og styrke samarbeid mellom dem. 

1. Utdeling av støtter til prosjekt og undervisning.

2. Finne dommere til vestlandskappleiken som i fjor var holdt i Sogn og Fjordane.

3. HFL skal ha utsending til årsmøte i FolkOrg.

4. HFL skal være behjelpelig med storkurset til FolkOrg som arrangeres i Bergen.

5. HFL skal bistå med hjelp til vestlandskappleiken 2012, blant annet ved å finne dommerer.

6. HFL har 30 års jubileum. Det er ikke bestemt tid ellers sted. Til dette trenger HFL innspill fra lokallag.

7. HFL må jobbe med kontakten mellom kulturskolene og de lokale lagene.

8. Det er kommet forslag om Hordaland skal engasjere seg i prosjektet bygda danser. Dette er noe HFL må tenke på, og sjekke opp interessen i de lokale lagene. Det kan være aktuelt med et møte mellom RFF, HFL og de lokale lagene.

9. Det er viktig at HFL fortsatt gir ut informasjon og at dette blir lagt ut på både hjemsiden og Facebook.

10. HFL skal også tildele støtte etter det som er budsjettert.

 

Sak 9. Budsjett:

Kontigenten er lagt til 10 kr og foreslått uendret av styret. Årsmøtet ønsker derimot en vurdering til neste år om en eventuell økning.

 

Sak 10. Valg:

Både Ranveig Djønne og Hilde Midtbø, som er i valgnemnda, kunne ikke møte på årsmøtet. Ragnar Birkenes møtte opp og presenterte deres forslag.

Leder: Per Øyvind, for et år: valgt av årsmøtet.

Styremedlem: Sindre Vatnehol, ikke på valg.

Styremedlem: Tuva Bollstad, for to år: valgt av årsmøtet.

1. varamedlem: Sigrid Gjelland: valgt av årsmøtet.

2. varamedlem: Svein Inge Hovland: valgt av årsmøtet.


Revisorer:

Revisor 1: Olav Hauge, valgt av årsmøtet.

Revisor 2: Bodil Solberg, valgt av årsmøtet.


Valgnemnd:

Silje Midtbø Vevle: valgt av årsmøtet.

Åse Teigland: valgt av årsmøtet.

Ragnar Birkenes: valgt av årsmøtet.  

 

John Haugen Lars Gjelland