Årsmøte 2013

Årsmøte i Hordaland Folkemusikklag 6. mars 2013

Sak 1 Frammøtte:

Per Øyvind Tveiten - HFL
Sindre Vatnehol – HFL
Gunvor Kjosås – Kvemmingen Spel- og Dansarlag
Dagfinn Kjosås – Kvemmingen Spel- og Dansarlag
Åse Teigland – Hardanger Spelemannslag
Silje M. Vevle – Osterøy Spel- og Dansarlag
Tuva Bolstad – Osterøy Spel- og Dansarlag
Borghild Opdahl – Hordaland Ungdomslag
Terje Furenes – Sogn og Fjordane Folkemusikklag
Svein Inge Hovland – Os Spelemannslag

Sak 2 Innkallinga til årsmøtet vart godkjend.

 

Sak 3 Sakslista vart godkjend.

 

Sak 4 Referentar: Tuva Bolstad og Svein Inge Hovland.

 

Sak 5 Møteleiar: Per Øyvind Tveiten.

 

Sak 6 Protokollunderskrivarar: 1. Silje Midtbø Vevle - OSDL 2. Åse Teigland – Hardanger Spelemannslag

 

Sak 7 Årsmelding 2012

Før vi gjekk gjennom årsmeldinga reiste me oss og var stille eitt minutt for å minnast Jon Jelmert og kona hans, Marit, som begge to omkom i ei tragisk trafikkulukke i Fusa 27.01.13.


Årets styre har bestått av:

Leiar: Per Øyvind Tveiten

Nestleiar/Kasserar: Sindre Vatnehol

Styremedlem/Info/referent: Tuva Bolstad

1. varamedlem: Sigrid Gjelland

2. varamedlem: Svein Inge Hovland


Revisorer for i år var:

Revisor 1: Olav Hauge Revisor

Revisor 2: Bodil Solberg


Valnemnd:

Silje Midtbø Vevle

Åse Teigland

Ragnar Birkenes

 

Møter gjennom året har bestått av: 1 årsmøte 4 styremøter, - referat ligg på heimesida

 

Styrets arbeidsoppgaver gjennom året har vært:

1. Utdeling av midlar til prosjekt og undervisning

2. Markering av 30-års jubileum for HFL

3. Vidareføra arbeid mot kulturskulane

4. Vurdering av prosjektet «Bygda Danser»

5. Oppretthalding av aktivitet og info på heimesida og facebook-sida

 

Kommentarar:

- Dei 4 styremøta i meldingsåret 2012 er halde i perioden mars 2012 – mars 2013.

- Me hadde fellesmøte med Sogn og Fjordane Folkemusikklag i mars og vurderer å ha med Møre og Romsdal Folkemusikklag på det neste samrådsmøtet. Det må avgjerast kven som blir arrangør for VK14. Dette skal annonserast på VK13.

- HFL har i 2012 delt ut løyver til undervisningsprosjekter for til samens kr 66 000,-

- Det har vore gode tilbakemeldingar rundt storkurset, Helgen i Bergen, i regi av FolkOrg. Helgen i Bergen avløyste det ordinære tilbodet, Folk Lab. I 2013 blir det igjen arrangert Folk Lab. VK12 på Osterøy og trettiårsjubileum for HFL på Voss, har og fått gode tilbakemeldingar.

- Kulturskulesamarbeid: Me må jobba meir for å få til betre samarbeid, både gjennom «Bygda Dansar» og i hardingfeleopplæringa mellom kulturskulane og lokallaga.

- Det oppmodast om å kome med innspel til heimesida til HFL. Her kan alle laga vera med å bidra.

 

Sak 8 Revidert rekneskap

Kommentarar:

- Medlemstal pr 31.12.12: 2011 Det er feil tall pga forseinka innbetaling av medlemsavgift. For 2013 vil dette bli betre.

- Reduksjonen i eigenkapitalen dei siste åra har ein viss samanheng med etterslep frå tidlegare år når det gjeld løyvingar til laga som me ikkje har fått rapportar frå. Reduksjonen kan forsvarast i lys av eit årsmøtevedtak som går ut på halda eigenkapitalen på om lag 50.000,-.

- Når det gjeld driftskostnadane er det her eit visst etterslep frå 2011. Årsaka til dette er manglande eller sein rapportering. Dette bør stramast opp for å unngå at driftsmidlar frå det eine året kjem på resultatrekneskapen for det neste året. Noko etterslep er vanskeleg å unngå, men ved å setje fristar for rapportering, kan ein kanskje få eit mindre etterslep. Rekneskapen vart godkjend.

 

Sak 9 Innmelde saker

1. Nettverk Hordaland folkemusikkopplæring.

Kommentarar:

Årsmøtet stilte seg positiv til tiltaket, men meinte at det nye styret må sjå på forma til nettverket. Det vart òg stilt spørsmål om ein ikkje kunne knytte nettverket opp mot allereie eksisterande fora. Eit slikt nettverk vil trenge midlar til m.a. møteverksemd, og det vart stilt spørsmål til om dette kom til å få innverknad på løyvingane til laga. Vedtak: Det nye styret i HFL set opp ein dato for eit innleiande møte, og arbeider med å finna ein person med rette eigenskapar som kan styre nettverket. Vidare arbeida med å forenkla idéen og søkje om pengar til tiltaket.

 

2. Søknad om ”Bygda dansar” 2014 – 2017:

Styret får som oppdrag å starte opp arbeidet med søknadar, og kan søka om å få midlar til både 2014 og 2015. Søknaden forankrast som vedtak på årsmøtet.

 

Sak 10 Handlingsplan for komande år, budsjett Aktivitetsplan Hordaland folkemusikklag , 2013.

• Fellesmøte Sogn og Fjordane fml. , evt. også med Møre & R. og Rogaland

• Søknad til Hordaland fylke, frist 1. mai!

• Årsmøte FolkOrg april/fellesmøte områdelaga

• Fordeling stønad til laga etter søknad

• Oppstart søknad ”Bygda dansar”

• Oppstart Nettverk Hordaland folkemusikkopplæring

• VK 13, Sog & Fj.- domarar frå Hordaland. Deltaking leiarmøte.

• Oppretthalda og auka aktivitet på heimesida og øvrig informasjonsarbeid.

 

Budsjett: 

Budsjettet for 2013 er sett opp slik at resultatet skal gå i balanse. Eigenkapitalen bør ikkje reduserast meir, og nye tilskot til laga i 2013 vil difor bli svært begrensa. Budsjettposten går i all hovudsak med til å dekka inn løyvingar frå 2012. Budsjettframlegget har òg med noko midlar for å starta opp det føreslegne ”Nettverk Hordaland Folkemusikkopplæring”. Inntektssida: Den nye satsen for medlemspengane til HFL er teke med for 2013, men er først gjeldande frå 2014, så dette beløpet vart justert. Utgiftssida: Posten ”løyvingar til laga” bør delast opp i to delar, slik at bundne midlar vert skild frå midlar som reelt er til disposisjon. Her er det etterslepet frå løyvde midlar som er med å gjera biletet litt uklart. Det vart òg stilt spørsmål til utgiftspostane ” reise/opphald” og ”andre kostnader/adm/styre”, som av nokon vart oppfatta som for låge, med tanke på at det skal setjast i gang nytt tiltak i laget (Nettverk Hordaland Folkemusikkopplæring). Det vart konkludert med at budsjettåret skulle delast opp med revisjon etter 1. halvår.

Budsjettet vart vedteke, men styret fekk i oppdrag å sjå på det ein gong til, og gjera enkelte justeringar.

 

Sak 11 Fastsetjing av kontingent 2014

Det vart vedteke å auka medlemskontingenten frå kr. 10,- til kr. 25,- gjeldande frå og med 2014.

 

Sak 12 Val av nytt styre

Styremedlem - Johanna Mjeldheim vald av årsmøtet for 1 år

Styremedlem - Tina Kjerland – vald av årsmøtet for 2 år

Styremedlem - Tuva Sunniva Thomassen Bolstad - ikkje på val

Varamedlem - Anne Murstad – vald av årsmøtet for 1 år

Varamedlem - Svein Inge Hovland – vald av årsmøtet for 1 år


Revisor - Anne Marie Øydvin - vald av årsmøtet for 1 år

Revisor - Sindre Vatnehol – vald av årsmøtet for 1 år


Valnemnd: 

Per Øyvind Tveiten – vald av årsmøtet

Silje Midtbø Vevle – vald av årsmøtet

 

Det nye styret er sett saman slik: Valkomiteen har hatt eit vanskeleg arbeid, og dei har ikkje lukkast i å få tak i ny leiar. Det nye styret lyt konstituera seg sjølv på første styremøte. Viss dei ikkje klarer å velja leiar, må dei kalla inn til ekstraordinært årsmøte innan kort tid. Det gamle styret kallar inn til styremøte med dei nye representantane.

 

Referat av Svein Inge Hovland og Tuva Bolstad