Årsmøte 2015

Årsmøte Hordaland Folkemusikklag

Fensal, Bergen 22.03.2015

1. Frammøtte:

Ann Kristin Kjerland (Hardanger spelemannslag/Kvemmingen spel- og dansarlag)

Silje Solberg (Osterøy spel- og dansarlag)

Ragnar Birkenes (Bygdadanslaget i Bjørgvin)

Irene Bjørke (Bergen u.l. Ervingen).

Observatør: Mari Skeie Ljones (FolkOrg)

 

2.    Innkalling godkjent utan merknadar

 

3.    Saksliste godkjent utan merknadar

 

4.    Referent: Irene Bjørke

 

5.    Møteleiar: Silje Solberg

 

6.    Protokollunderskrivarar: Ann Kristin Kjerland og Ragnar Birkenes

 

7.    Årsmelding 2014:
 

Tillitsvalde

Styret:

Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag - leiar

Tormod Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag - nestleiar/skrivar

Tina Kjerland, Hardanger spelemannslag - kasserar

Ole Gjerde, Hardanger spelemannslag - varamedlem

Irene Bjørke, Bergen ul. Ervingen - varamedlem
 

Revisorar:

Sindre Vatnehol, Spelemannslaget Fjellbekken

Anne Marie Øydvin, Hardanger spelemannslag
 

Valnemnd:

Johanna Mjeldheim, Bergen ul. Ervingen

Tuva Sunniva T. Bolstad, Osterøy spel- og dansarlag

Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel- og dansarlag

 

Møte

Årsmøte i Hordaland folkemusikklag:

Årsmøte i HFL vart halde i Gimle i Bergen 27.03.2014, med 11 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2013 var godkjende. Val vart gjennomførd. I høve til valnemda sitt arbeid for årsmøte 2014, er Tina Kjerland (styret) og Per Øyvind Tveiten (valnemda) på val.

Styremøte:

Det er halde fire styremøter i meldingsåret 2014. Styremedlemmane har i tillegg hatt kontakt på epost og telefon. Varamedlemmane har ikkje blitt innkalt til styremøter. Referat frå styremøta er ikkje lagt ut på heimesida til HFL dette året.

 

Styret sitt arbeid:

Arbeidsprogram for 2014 vart lagt fram på årsmøtet 2014:

  • Fellesmøte med Sogn og Fjordane folkemusikklag, evt også Møre og Romsdal og Rogaland.

Status: ikkje halde.

  • Søknad om driftstilskot til Hordaland fylke.

Status: Mottatt kr 67 000.

  • Årsmøte i FolkOrg/fellesmøte områdelaga

Status: ingen utsendingar.

  • Fordeling av stønad til laga etter søknad.

Status:Fordeling av kr 35 000 vart gjort i 2014, sjå oversyn. Styret har vedteke å utdele midlar 4 gonger i året i 2015. Søknadsfristane er 1. februar, 1. mai, 1. august og 1.november. Medlemslaga har fått informasjon om dette på epost.

  • Søknad «Bygda dansar».

Status: Borghild Opdahl, Bergen, er kontaktperson for søknaden og fylgjer opp arbeidet.

  • Nettverk Hordaland folkemusikkopplæring

Status: Johanna Mjeldheim, Tuva Bolstad og Elna Selle er med i styringsgruppa til Hordaland folkemusikkopplæring. Dei har byrja å kartlegge opplæringtilbodet i fylket.

HFL Opplæring arrangerte spelesamling for born som speler hardingfele i Gimle i Bergen 13.09.2014. Det var 23 deltakarar med. Lærarar var Einar Mjølsnes, Elna Selle og Johanna Mjeldheim.

  • Vestlandskappleiken 2014, Granvin.

Status: HFL fann dommarar frå Hordaland. Leiar deltok på leiarmøtet.

  • Oppretthalda aktivitet på heimesida , og øvrig informasjonsarbeid.

Status: Noko informasjon har blitt lagt ut på nettsida. Leiarane i medlemslaga i HFL har fått informasjon per epost om kurs og nye søknadsfristar for tildeling av midlar.

 

Representasjon:

Haldis Folkedal, kulturrådgjevar innan folkedans i NU, tok hausten 2014 initiativ til eit fellesmøte mellom dei ulike folkemusikk- og folkedansorganisasjonane i Hordaland. Representantar frå Hordaland ungdomslag, Ole Bull Akademiet, Noregs ungdomslag og Hordaland folkemusikklag møtte på møtet som vart halde i Fensal i Bergen 15. desember 2014. Målet med møtet var å få i gang ein dialog om folkedanssituasjonen i fylket, og eventuelt setje i gong tiltak for å auke rekrutteringa til dans.

Silje Solberg (HFL), Borghild Opdahl (Hordaland ungdomslag), Jo Asgeir Lie (Ole Bull- Akademiet) og Haldis Folkedal (Noregs ungdomslag) vart einige om å sitje i ei styringsgruppe som skal sjå på moglege måtar å auke rekrutteringa til dans i fylket/styrke dansetilboda der dei allereie fins.

 

Økonomi, tilskot:

For økonomisk oversyn vert det vist til rekneskapen for 2014. Resultatet syner eit overskot på kr 5352,50.

Det vart i 2014 løyvd midlar til i alt 4 tiltak, i sum kr 35 000.

Tiltak som retta seg mot fleire lag/deltakarar på ein gong (dvs opne for alle), og born/unge vart prioriterte.

Fylgjande tilskot vart løyvde i 2014:

2014/01: Nordhordland spel- og dansarlag og Osterøy spel- og dansarlag fekk kr 15 000 til juniorsamling.

2014/02: BulErvingen fekk 10 000 kr til haustsaming på Voss.

2014/03: Osterøy spel- og dansarlag fekk 7000 kr til haustsamling på Osterøy.

2014/04: BulErvingen fekk 3000 kr til valdresspringarkurs.

 

Merknadar til årsmeldinga:
- HFL har motteke stønad på kr. 66 000, og ikkje kr. 67 000, frå Hordaland fylkeskommune i 2014.
- Tilskot 2014/04: Valdresspringarkurset som BUL Ervingen fekk tilskot til vart arrangert i samarbeid med Bygdedanslaget i Bjørgvin.
- Medlemstal 2014 vart ikkje teke med i årsmeldinga.
- Bygda dansar: Ingen søknad er skrive. Uvisst kor langt ein er komen i prosessen.
- Vestlandskappleiken: Alt i alt vellukka med eit økonomisk overskot på kr. 72 493. HFL mottek noko av dette overskotet.

 

8.    Revidert rekneskap

Merknadar til rekneskapen:
- Audhild Moksnes sin minnepris (kr. 10 000 som skal delast ut til ungt talent på Vestlandskappleiken) vart ved ein feil belasta HFL sin lagskonto, men er blitt tilbakeført til HFL sin konto frå Audhilds minnekonto (viser til bilag nr. 16).
- Rekneskapen er godkjent når revisjonsberettinga føreligg.

 

9.    Innmeldte saker

a. Omstrukturering av styret

Forslag om eit lønna styreleiarverv der alt arbeid i HFL (rekneskap, søknadsskriving, informasjon, HFL opplæring etc.) fell på styreleiaren. Forslag på kr. 20 000 (tilsvarande 80 timar) som kompensasjon.

Vedtak: Årsmøtet sluttar seg til forslaget om å endra styrestruktur, og gjev nytt styre sjanse til å vurdera sjølv når og om ordninga skal setjast ut i praksis.10. Handlingsplan for komande år

Merknad til handlingsplanen:
- Vil auka, ikkje berre oppretthalda aktiviteten på heimesida, og anna informasjonsarbeid.

 

11. Fastsetjing av kontingent for 2015

Ingen forslag på å endra kontingenten for 2015.

 

12. Val

Valnemnda var ikkje tilstades på årsmøtet. Valnemnda si innstilling var som følgjande: - Irene Bjørke går inn som styremedlem. - Johanna Mjeldheim går inn som varamedlem.

Årsmøtet ynskjer at valnemnda finn ei betre løysing enn at Johanna Mjeldheim sit i båe valnemnda og som varamedlem. Årsmøtet ynskjer at valnemnda finn ei tilfredsstillande løysing på varamedlem innan det konstituerande styremøtet.

Irene Bjørke valt inn som styremedlem for 2 år. Ann Kristin Kjerland går inn i valnemnda for 2 år.

 

Irene Bjørke, 22.03.15