Årsmøte 2016

ÅRSMØTE HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG

Ole Bull Akademiet, Voss 15.03.16

 

1. Frammøtte:

John Haugen, Fjellbekken spelemannslag

Anne Ragnild Blikberg, Voss spelemannslag

Johanna Mjeldheim, Hardanger spelemannsalag/Bergen u.l. Ervingen/Osterøy spel- og dansarlag

Helene Myklemyr Bolstad, nestleiar FolkOrg

Arnvid Underlid, Bygdedanslaget Bjørgvin

Sjur Kjerland, Hardanger spelemannslag

Silje Solberg, leiar HFL/Osterøy spel- og dansarlag

Irene Bjørke, styret HFL/Kvinnherad folkemusikklag/Bergen u.l. Ervingen


2.    Innkalling vart godkjent.


3.    Saksliste vart godkjent.


4.    Møtereferent: Irene Bjørke


5.    Møteleiar: Silje Solberg


6.    Protokollunderskrivarar: John Haugen og Arnvid Underlid


7.    Årsmelding 2015:


Tillitsvalde 2015

Styret:

Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag                         leiar, på val

Irene Bjørke, Kvinnherad folkemusikklag, Bul Ervingen    nestleiar/skrivar, ikkje på val

Tormod Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag,               kasserar, på val

Ole Gjerde, Hardanger spelemannslag                              varamedlem, på val

Solgunn Flaktveit                                                                varamedlem, ikkje på val


Revisorar:

Sindre Vatnehol, Spelemannslaget Fjellbekken, på val

Anne Marie Øydvin, Hardanger spelemannslag, på val


Valnemnd:

Johanna Mjeldheim, Bergen ul. Ervingen, på val

Ann Kristin Kjerland, Hardanger spelemannslag, ikkje på val

Tuva Bolstad, Osterøy spel- og dansarlag, på val

Alle er blitt valde inn for 2 år. Dei som ikkje står på val har eitt år igjen.


Møte

Årsmøte i Hordaland folkemusikklag:

Årsmøte i HFL vart halde i Gimle i Bergen 22.03.2015, med 5 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2014 var godkjende. Val vart gjennomførd. I høve til valnemda sitt arbeid for årsmøte 2015, er Tormod Kleiveland og Silje Solberg (styret), Ole Gjerde (varamedlem), Johanna Mjeldheim og Tuva Bolstad (valnemnda), og Sindre Vatnehol og Anne Marie Øydvin (revisorar) på val.

Styremøte:

Det er halde fire styremøter i meldingsåret 2015. Styremedlemmane har i tillegg hatt jamnleg kontakt på epost og telefon. Varamedlemmane har ikkje blitt innkalt til styremøter. Referat frå styremøta er lagt ut på heimesida til HFL.


Styret sitt arbeid:

Arbeidsprogram for 2015 vart lagt fram på årsmøtet 2015:

-    Fellesmøte med Sogn og Fjordane folkemusikklag, evt også Møre og Romsdal og Rogaland.

Status: ikkje halde.

-    Søknad om driftstilskot til Hordaland fylke.

Status: Mottatt kr 67 000.    

-    Årsmøte i FolkOrg/fellesmøte områdelaga

Status: Irene Bjørke var på fellesmøte for områdelaga. Møtet vart halde i Oslo 24. april. På møtet vart det diskutert mellom anna kva for aktivitet som er i områdelaga, og korleis områdelaga blir administrert.

-    Fordeling av stønad til laga etter søknad.

Status: Fordeling av kr 56000 vart gjort i 2015, sjå oversyn. Styret delte ut midlar på kvart styremøte i 2015, rett etter søknadsfristane, som er 1. februar, 1. mai, 1. august og 1.november.

-    Søknad «Bygda dansar».

Status: Borghild Opdahl, Bul Ervingen, er kontaktperson for søknaden og fylgjer opp arbeidet. Det er ikkje søkt enno.

-    Nettverk Hordaland folkemusikkopplæring

Status: Johanna Mjeldheim, Tuva Bolstad og Elna Selle er med i styringsgruppa til Hordaland folkemusikkopplæring. Dei byrja å kartlegge opplæringtilbodet i fylket. I 2015 har det ikkje vore aktivitet i styringsgruppa.

-    Vestlandskappleiken 2015, Førde.

Status: HFL fann dommarar frå Hordaland. Silje Solberg deltok på leiarmøtet.

-    Oppretthalda aktivitet på heimesida, og øvrig informasjonsarbeid.

Status: Referat frå styremøta ligg på nettsida. Ein del annan informasjon har blitt lagt ut på nettsida, og den har blitt oppdatert jamnleg. Leiarane i medlemslaga i HFL har fått informasjon per epost om kurs og nye søknadsfristar for tildeling av midlar. Facebooksida har blitt brukt til å formidle informasjon frå laget, i tillegg til å fomidle informasjon som ligg på ulike andre folkemusikkaktørar sine facebooksider.


Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris:

I 2015 var det Kårhild Husby Nordstad frå Bergen juniorspelemannslag/ Bergen ungdomslag Ervingen som fekk prisen. Prisen vart delt ut på Vestlandskappleiken i Førde. Folkemusikklaget fører rekneskap og revisjon for minneprisen.


Representasjon:

Irene Bjørke deltok på fellesmøtet for alle områdelaga i landet.


Satsing på folkedansen i Hordaland:

Folkemusikklaget ved leiar Silje Solberg er med i eit prosjektråd som har søkt, og fått KUP- midlar frå Hordaland fylke til eit forprosjekt som skal komma med framlegg til innhald og organisering av ei satsing på folkedansen i fylket. Dei andre i prosjektrådet er Hardingfela.no (Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss museum), og Hordaland ungdomslag. Hardingfela.no er prosjekteigar.


Mogleg samarbeid med Hardingfela.no

Årsmøtet i 2015 godkjente styret sitt forslag om å ha ein honorert styreleiar. Valnemda fann ingen som ville ta på seg det vervet, og styret fortsette dermed på same måte som tidlegare år. På fellesmøtet for områdelaga i 2015 vart det snakka om at områdelaga kan ha nytte av å knytte seg opp mot andre institusjonar i området. No har styret i folkemusikklaget og Hardingfela.no blitt einige om å sjå på moglegheiter for å inngå eit samarbeid for å styrke arbeidet til begge aktørane. Det er førebels uvisst korleis samarbeidet kan gå føre seg, men det kan til dømes vere at Hardingfela.no kan hjelpe til med det administrative arbeidet i HFL. Både folkemusikklaget og Hardingfela.no har tru på at det er lurt å samle kreftene. Styret ynskjer difor å avvente å finne ein honorert styreleiar til det er klart korleis samarbeidet med Hardingfela.no kan gå føre seg.


Økonomi, tilskot:

For økonomisk oversyn vert det vist til rekneskapen for 2015. Resultatet syner eit overskot på kr 35 307. Ein del gamle tiltak frå fleire år tilbake som ikkje har levert rapport, har fått sletta stønaden. Sjå note 2 i rekneskapen.

Det vart i 2015 løyvd midlar til i alt 11 tiltak, i sum kr 56 000.

Fylgjande tilskot vart løyvde i 2015:

2015/01 Bul Ervingen, kurs i hardingfele: (omdisponert til 2016 )                            5000

2015/03 Kvemmingen spel- og dansarlag: kurs i hallingdans:                                 6000

2015/04 Bul Ervingen, kvedarkurs og inn-til-vegge-kurs for barn:                            3000

2015/05 Bul Ervingen, kvedarkurs for vaksne:                                                         3000

2015/06 Bul Ervingen, shantikurs:                                                                            3000

2015/08 Voss spelemannslag, Vossadans                                                            10 000

2015/09 Osterøy sp. og d.lag, Nordhordland sp. og d.lag, juniorsamling i Haus:  10 000

2015/10 Osterøy sp. og d.lag, Osterøybelgen, haustfest:                                        4000 

2015/11 Bul Ervingen, Hordamønstring                                                                    4000

2016 2015/12 Bul Ervingen, Morgondagens spelemenn                                          4000

2015/13 Hardingfela.no, instruktørseminar                                                               4000

Sum:                                                                                                                      56 000


Årsmeldinga vart godkjent. Småfeil er retta opp i.


8.    Revidert rekneskap

Den reviderte rekneskapen vart godkjent.


9.    Innmelde saker

9.1. Retningsliner for tilskot

Styret ynskjer ein diskusjon i organisasjonen kring retningslinjer for tildeling av midlar. Det har ikkje vore skriftlege retningsliner for styret i HFL å forhalde seg til i tildelinga. For å vera sikre på at medlemslaga i HFL er samde om måten korleis ein prioriterar løyvingar, ynskjer ein at dette vert diskutert ute i laga, og viss ein ser det naudsynt kan eventuelle skriftlege retningsliner leggjast fram på neste årsmøte.

På årsmøtet vart det teke ein diskusjon kring bordet på korleis ein skulle prioritera. Det vart ytringa ynskje om at ein skal halde på prioriteringa av born og unge. Verdt å understreka er at det ikkje skal vera sånn at prosjekt som ikkje er retta mot unge ikkje skal få stønad. Det finnes andre hensyn å ta i tildelingsprosessen. Blant anna er geografifordeling jamt utover er eit anna moment som ein ynskjer vert ivareteke i tildelinga.Dette er berre uttrykte ynskjer på årsmøtet, ingenting er vedteke eller bestemt. Representantane skal ta med dette tilbake til laga sine og ha ein liten diskujson og refleksjon over korleis ein vil at midlane frå fylket skal verte forvalta. Representantane vil òg informera laga sine om at det er mogleg å søke midlar frå fylkeslaget, og at ein gjerne vil at laga skal nytta seg av denne sjansen.


10. Arbeidsprogram for komande år

-    Dele ut midler

-    Fortsetje i prosjektrådet for folkedanssatsinga i fylket

-    Finne dommarar til Vestlandskappleiken

-    Oppretthalde aktivitet på heimesida og Facebook-sida, i tillegg til øvrig informasjonsarbeid

-    Sjå på moglegheiter for å samarbeide med Hardingfela.no. (Og leggje fram eit forslag på årsmøtet 2016 på korleis dette kan fungera.)

-    Delta på årsmøte i FolkOrg og fellesmøte for områdelaga

-    Ha oversikt over aktiviteten i fylket og halde kontakt med dei einskilde lokallaga

-    Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris


Budsjett

Inntekter:
Offentleg tilskot                                        67 000
Refusjon av medlemspengar FolkOrg        9000
Renteinntekter                                              200
Totalt:                                                       76 200

Utgifter:
Løvingar                                                   81 000
Reise/adm.                                               12 000
Totalt:                                                        93 000
 

Merknad: Ein ville leggje til kr 17 000,- ekstra i utdelingspotten for 2016. Desse pengane hentar ein frå eigenkapitalen ettersom pengane i utgangspunktet var løyva til prosjekt, men vart tilbakeført til laget i mangel på rapport.


11. Fastsetjing av kontingent for 2016

Kontingenten for 2016 vert uendra.


12. Val

Johanna Mjeldheim frå valnemdna la fram valnemnda sitt framlegg til nytt styre.

Silje Solberg valt inn i styret for 2 år.
Åsviv Reigstad valt inn i styret for 2 år.
Irene Bjørke er ikkje på val. Har 1 år igjen.
Styret konstituerer seg sjølv.

Ole Gjerde valt som 1. vara for 2 år.
Solgunn Flaktveit er ikkje på val. Har 1 år igjen.

Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes er valt inn som revisorar.

Valnemnd:
Ann-Kristin Kjerland ikkje på val. 1 år igjen. 
Tormod Kleiveland valt inn for 1 år.
John Haugen valt inn for 2 år.


13. Ymse

Skal Hordamønstringa verte arrangert av eller i regi av HFL? Er det grunnlag og interesse i medlemslaga for å arrangera ei Hordamønstring eller Hordakappleik fast framover?

 

 

Irene Bjørke