Årsmøte 2017

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2017

Festsalen på Øystese gymnas, måndag 20. mars 2017, kl. 18:30


Saksliste:

1. Frammøtte

Styret:
Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag
Irene Bjørke, Audhilds/Bergen ul. Ervingen, Kvinnherad folkemusikklag
Åsviv Reigstad, Osterøy spel- og dansarlag, Voss spelemannslag

Lokallag:
Jan Aril Sivertsen, Kvemmingen spel- og dansarlag
Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin
Haldis Marie Samland, Audhilds/Bergen ul. Ervingen
Ragnhild Blikberg, Voss spelemannslag

Andre:
Øyvind Sandum, FolkOrg
Magni Rosvold, Hardingfela.no


2. Godkjenning av innkalling
Godkjent utan merknad.


3. Godkjenning av saksliste
Godkjent utan merknad.


4. Val av møtereferent
Irene Bjørke vart valt til møtereferent.


5. Val av møteleiar
Silje Solberg vart valt til møteleiar.


6. Val av to protokollunderskrivarar
Jan Aril Sivertsen og Ragnhild Blikberg vart valt til å vera protokollunderskrivarar.


7. Årsmelding
Silje las opp årsmeldinga. Nokre småfeil vart retta opp munnleg, og er retta i årsmeldinga som ligg ved protokollen. Årsmeldinga vart godkjent.

ÅRSMELDING FOR HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2016

Tillitsvalde 2016:

Styret:
Leiar: Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag, på val
Skrivar: Irene Bjørke, BUL Ervingen, Kvinnherad folkemusikklag, på val
Kasserar: Åsviv Reigstad Kvåle, Voss spelemannslag, Osterøy spel- og dansarlag, ikkje på val

Varamedlemmar:
Ole Gjerde, Hardanger spelemannslag
Solgunn Flaktveit, BUL Ervingen

Revisorar:
Anne Marie Øydvin, Hardanger spelemannslag
Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin

Valnemnd:
Tormod Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag
John Haugen, Spelemannslaget Fjellbekken

Ann Kristin Kjerland, Hardanger spelemannslag

I følgje vedtektene vert varamedlemmene, valnemda og revisorane velde for eitt år om gongen.

Møte:

Årsmøte i Hordaland folkemusikklag:
Årsmøtet i 2016 vart halde på Ole Bull Akademiet på Voss 15. mars. Det var 8 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2015 vart lagt fram og godkjent, samt arbeidsprogram og budsjett for 2016.

Styremøte:
Det vart halde fire styremøter i meldingsåret 2016. Styret har i tillegg hatt jamleg kontakt på e-post og Messenger. Varamedlemmene har ikkje blitt tilkalla til styremøta. Referata frå styremøta vert lagt ut på nettsida til folkemusikklaget fortløpande.

Styret sitt arbeid:
Arbeidsprogram for 2016 vart lagt fram på årsmøtet:

- Søknad om driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune for 2017:
Status: Mottatt kr 68000.

- Fordeling av stønad til laga etter søknad:
Status: Fordeling av kr 71000 vart gjort i 2016, sjå oversyn. Styret delte ut midlar på kvart styremøte i 2016, rett etter søknadsfristane, som er 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

- Nettverk Hordaland folkemusikkopplæring:
Status: I 2016 har det ikkje vore aktivitet i styringsgruppa.

- Vestlandskappleiken 2016 i Bergen:
Status: HFL fann dommarar frå Hordaland. Silje Solberg og Irene Bjørke deltok på leiarmøtet.

- Samarbeidsmøte mellom områdelaga:

Status: Ingrid Heieren frå Sogn og Fjordane folkemusikklag inviterte områdelaga til eit fellesmøte etter Vestlandskappleiken. Silje Solberg og Irene Bjørke deltok på møtet, der det vart utveksla informasjon om kva områdelaga og lokallaga driv med.

- Oppretthalda aktivitet på heimesida og anna informasjonsarbeid:
Status: Heimesida har blitt oppdatert jamleg, og dei som har sendt oss reklame og informasjon om forskjellige aktivitetar, har fått den raskt lasta opp på nettsida. Me vidaresender det me får inn av informasjon til leiarane i lokallaga i fylket på e-post. Facebook-sida vår har delt mange linkar som dei ulike aktørane i fylket har lagt ut.

- Ha oversikt over aktiviteten i fylket, og halde kontakt med dei einskilde lokallaga:
Status: I samband med årsmøteinnkallinga i 2016 bad me om å få tilsendt årsmelding frå lokallaga. Eitt lag sendte det inn. Me kjenner til ein del av aktiviteten i nokre av laga, men har ikkje god nok oversikt over heile fylket. Det ville vere nyttig for styret å få tilsendt årsmelding frå alle lokallaga.

- Fortsetje i prosjektrådet for folkedanssatsinga i fylket:
Status: HFL og Hordaland ungdomslag er samarbeidspartnarar i prosjektet Folkedans i Hordaland, som er ein del av Hardingfela.no. Magni Rosvold ved Hardingfela.no arbeidde med forprosjektet i 2016, som resulterte i rapporten "Folkedans i Hordaland - behov og moglegheiter". Prosjektet fekk 450 000 av fylkeskommunen til vidare satsing i 2017. Silje Solberg frå styret deltok på Folkedanssalong på Ole Bull Akademiet 18.01.2017. Der møttest danseinstruktørar og andre danseinteresserte for å utveksle erfaringar og idear knytt til dans og danserekruttering.

- Søknad om "Bygda dansar":
Status: "Folkedans i Hordaland" ved Hardingfela.no har overteke ansvaret med å søkje om å få "Bygda dansar" i 2019. Hordaland folkemusikklag står som med-søkjar saman med Hordaland ungdomslag.

- Sjå på moglegheiter for å samarbeide med Hardingfela.no:
Status: Folkemusikklaget vart i 2016 spurt om å vere med i rådet for Hardingfela.no. Rådet skal utnemne vinnar av Hordaland fylkeskommune sitt nye folkemusikk- og folkedans-stipend. Dei første stipenda vart delt ut etter rådsmøte 15.09. Leiar Silje Solberg er folkemusikklaget sin representant i rådet. Det er elles ynskje frå både HFL og Hardingfela.no om å ha eit samarbeid framover. Dette er særleg for å kunne samle kreftene og arbeide i lag for folkemusikk og folkedans i Hordaland. Folkemusikklaget sitt bidrag består hovudsakleg av idèutveksling og oversikt over aktiviteten i fylket.

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris:
Prisen vart delt ut til Kjersti Kindingstad Vågen, frå Kvam, på Vestlandskappleiken i Bergen. Folkemusikklaget fører revisjon og rekneskap for prisen.

Representasjon:
Styremedlem Irene Bjørke er vald inn som HFL sin representant i styret til Hordaland musikkråd. Leiar Silje Solberg møtte på ekstraordinært årsmøte i november 2016.

Økonomi, tilskot:
For økonomisk oversyn vert det vist til rekneskapen for 2016. Rekneskapen syner eit overskot på kr. 44 776.

Det vart i 2016 løyvd midlar til i alt 9 tiltak, i sum kr 71 000. Det vart søkt om til saman kr. 131 000.

Følgjande tilskot vart løyvde i 2016:

.    2016/01  BUL Ervingen, Dans- og spelmaraton: 3000 


.    2016/02  Silje Solberg, stønad til CD-utgiving: 5000 


.    2016/03  Else Olsen Storesund, Morgondagens spelemenn: 10 000 


.    2016/05  Osafestivalen, UngOsa: 10 000 


.    2016/06  Osterøy spel- og dansarlag og Nordhordland spelemannslag, juniorsamling på Osterøy: 15 000 


.    2016/07  BUL Ervingen, kurs i danseteknikk: 5000 


.    2016/08  BUL Ervingen, spelkurs med John Ole Morken: 10 000 


.    2016/09  Osterøybelgen og Osterøy spel- og dansarlag,
haustsamling på Osterøy: 3000 


.    2016/10  Tuva Bolstad, CD-utgiving av Arild Berge sine toradarslåttar: 10 000 8. Revidert rekneskap
Revidert rekneskap viser eit overskot på kr. 44 776,- for 2016. Revisorane hadde ingenting å utsetje på rekneskapen. Rekneskapen vart godkjent.


9. Innmelde saker

9.1 Gjeninnføre Hordakappleiken som eit fast, årleg arrangement.

Årsmøtet hadde eit godt ordskifte kring dette temaet. Det er ynskje om eit uformelt arrangement basert på kappleiksmodellen, men med lausare rammer. Det er ynskje om at HFL skal skaffa arrangør til arrangementet kvar år for å sørgje for kontinuitet. Årsmøtet ynskjer at HFL skal rådføra seg med FolkOrg, lokallag og andre aktuelle aktørar for å undersøkje korleis ein modell til arrangementet kan sjå ut. Forslag vert lagt fram på årsmøtet 2017.


10. Arbeidsprogram for kommande år
Arbeidsprogram for 2017 vart godkjent.

ARBEIDSPROGRAM FOR 2017

    -  Dele ut midlar til prosjekt som fell inn under Hordaland folkemusikklag sitt føremål 


    -  Fortsetje samarbeidet med Hardingfela.no 
 

     -  Finne arrangør til Vestlandskappleiken 2017

     -  Finne dommarar til Vestlandskappleiken 2017

     -  Delta på årsmøte i FolkOrg og fellesmøte for områdelaga  

     -  Ha meir oversikt over aktiviteten i fylket og halde kontakt med dei einskilde lokallaga

     -  Arrangere dommarkurs i september 


     -  Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris 

     -  Finne arrangørlag til Hordakappleiken 2017 og utarbeide vedtekter for kappleiken 

 

BUDSJETT FOR 2017
Det vart vedteke å bruka kr. 15 000,- av eigenkapital til å finansiera dommarkurs hausten 2017 i samarbeid med Folkemusikklaget i Sogn og Fjordane. Budsjett for 2017 vart godkjent.

Inntekter

Tilskot frå Hordaland fylkeskommune

68 000

Refusjon av medlemspengar frå FolkOrg

9 000

Renteinntekter

100

Bruk av eigenkapital til dommarkurs

15 000

Overføring av ubrukte løyvingar frå 2016

10 000

Sum

102 100


Utgifter

Løyvingar

77 000

Dommarkurs

15 000

Reise og administrasjon

8 000

Andre kostnadar

2 100

Sum

102 100

 

11. Fastsetjing av kontingent for kommande år
Ingen framlegg til endring av kontingent. Kontingenten vert uendra for 2018.


12. Val

Innstilling frå valnemnda:

Leiar: Silje Solberg tek attval (1 år) Skrivar: Irene Bjørke tek attval (2 år) Kasserar: Åsviv Reigstad (ikkje på val) Vara: Ole Gjerde og Solgunn Flaktveit

Valnemnd: John Haugen og Tormod Kleiveland Revisorar: Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes

Valnemnda si innstilling vart vedteke i sin heilskap.

 

Øystese, 20.03.2017


Referent                        Protokollunderskrivar               Protokollunderskrivar 

Irene Bjørke                   Jan Aril Sivertsen                     Ragnhild Blikberg