Årsmøte 2018

Årsmøte Hordaland folkemusikklag 2018

Ungdomshuset Framhall, Osterøy 17.03.18


Sakliste:

1. Frammøtte
Åsviv Kvåle-Reigstad, Osterøy spel- og dansarlag, Voss spelemannslag
Brit Sørland, Bygdedanslaget i Bjørgvin
Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin
Ragnhild Blikberg, Voss spelemannslag
Jan Arild Sivertsen, Kvemmingen spel- og dansarlag
Haldis Marie Samland, Audhilds/BULE
Irene Bjørke, Audhilds/BULE, Kvinnherad folkemusikklag

2. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent utan merknadar.

3. Godkjenning av sakliste
Sakliste vart godkjent. Budsjett er sett inn som sak 12, val flytta til sak 13.

4. Val av referent
Irene Bjørke vart valt til referent.

5. Val av møteleiar
Åsviv Kvåle-Reigstad vart valt til møteleiar.

6. Val av protokollunderskrivarar
Ragnar Birkenes og Haldis Marie Samland vart valt til protokollunderskrivarar.

7. Årsmelding
Årsmelding vart lest opp i plenum.

ÅRSMELDING FOR HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2017

Tillitsvalde 2017

Styret:

Leiar: Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag. På val

Skrivar: Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen, Kvinnherad folkemusikklag. Ikkje på val Kasserar: Åsviv Reigstad, Voss spelemannslag, Osterøy spel- og dansarlag. På val

Varamedlemmer:

Ole Gjerde, Hardanger spelemannslag

Solgunn Flaktveit, Bergen ungdomslag Ervingen


Revisorar:

Anne Marie Øydvin, Hardanger spelemannslag

Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin


Valnemd:

Tormod Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag

John Haugen, Spelemannslaget Fjellbekken

Varamedlemmene, valnemda og revisorane vert valde for eitt år om gongen.

Møte:

Årsmøte i Hordaland folkemusikklag:

Årsmøtet i 2017 vart halde på Øystese gymnas måndag 20. mars. Det var 9 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2016 vart lagt fram og godkjent, samt arbeidsprogram og budsjett for 2017.

Styremøte:

Det vart halde fire styremøter i 2017. Alle møta er haldne med ein eller fleire styremedlemmer på Skype. Styret har i tillegg hatt jamnleg kontakt på epost og messenger. Varamedlemmene har ikkje blitt innkalde til styremøta. Referata frå styremøta vert lagt ut på nettsida til folkemusikklaget fortløpande.

Styret sitt arbeid:

Arbeidsprogram for 2017 vart lagt fram på årsmøtet:

Dele ut midlar til prosjekt som fell inn under Hordaland folkemusikklag sitt føremål

Det kom inn i alt 19 søknader i 2017, og det vart søkt om til saman 220 000. Desse fekk stønad:


Per Inge Hove: Folkemusikkmesse på Osterøy. 10 000,-
Hardingfela.no v/ Rannveig Djønne: Instruktørseminar på Voss. 4000,-
Hardanger spelemannslag: Hordamønstring i Granvin. 4000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Stordanskveld. 3000,-

Else Olsen Storesund: Tilskot til Dragegjengen. 15000,-

Folkedans i Hordaland v/ Magni Rosvold: UngOsa. 15000,-

Nordhordland sp. og d.lag og Osterøy sp. og d.lag: Juniorsamling i Haus: 15000,-
Voss spelemannslag: Folkedans for ungdom. 3000,-

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i samspel mellom musikk og dans. 3000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i hardingfelespel. 2000 ,-

Osterøy spel- og dansarlag: Rekrutteringsprosjekt. 2000,-

Osterøybelgen og Osterøy spel- og dansarlag: Haustsamling. 2000,-

I samsvar med budsjett for 2017 vart det innvilga stønad for 77000 kr.

For økonomisk oversyn vert det vist til rekneskapen for 2017.

Fortsetje samarbeidet med Hardingfela.no

Silje Solberg er Hordaland folkemusikklag sin representant i Rådet for Hardingfela.no. Ho hadde ikkje høve til å komma på rådsmøtet 22. august.

Finne arrangør til Vestlandskappleiken 2018

Voss spelemannslag skal arrangere Vestlandskappleiken 2018.

Finne dommarar til Vestlandskappleiken 2017

Spel fele/hardingfele, durspel, lagspel/ gruppespel, open klasse og eldre folkemusikkinstrument: Kristoffer Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag.
Vokal folkemusikk: Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag.
Dans: Per Øyvind Tveiten, Kvemmingen spel- og dansarlag.

Delta på landsmøte i FolkOrg og fellesmøte for områdelaga

Status: Silje Solberg møtte på landsmøtet og fellesmøtet for områdelaga.

Ha meir oversikt over aktiviteten i fylket og halde kontakt med dei einskilde lokallaga

Det vart ikkje gjort noko særskild for å halde kontakten med lokallaga i 2017 utover å vidaresende informasjon som er komme til Hordaland folkemusikklag og oppdatere nettsida.

Arrangere dommarkurs i september

Kurset vart halde på Ole Bull Akademiet 29/9-1/10. Det var om lag 30 deltakarar, og det vart halde kurs i spel, dans og vokal folkemusikk. Kurset vart arrangert av FolkOrg, med Hordaland folkemusikklag og Sogn og Fjordane folkemusikklag som medarrangørar. Leif Rygg spelte konsert på laurdagskvelden.

Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris

Laget har som før ført revisjon og rekneskap for minneprisen også i 2017. Den vart utdelt under Vestlandskappleiken i Askvoll, og gjekk til Jonas Laupsa frå Hardanger.

Finne arrangørlag til Hordakappleiken 2018 og utarbeide vedtekter for kappleiken

Osterøy spel- og dansarlag skal arrangere Hordamønstring 17/3-2018. Styret legg fram eit utkast til nye vedtekter som årsmøtet kan diskutere.

Representasjon:

Styremedlem Irene Bjørke representerer laget i styret i Hordaland musikkråd. Leiar Silje Solberg representerer laget i rådet for Hardingfela.no.

Andre ting:

Etter ønskje frå ansvarleg for Landskappleiken i FolkOrg, Ingrid Stuhaug, inviterte laget lokallaga i og rundt Bergen til eit møte om Landskappleiken 2019. Det var ikkje funne ein arrangør enno og Ingrid Stuhaug kom på møtet for å diskutere eit eventuelt samarbeid mellom laga for å arrangere Landskappleiken 2019. Møtet vart halde i Bergen 22. november. Laga kom fram til at det ikkje høver å arrangere Landskappleiken allereie i 2019.

Merknadar:
- Vestlandskappleik: Vestlandskappleiken og Osafestivalen er skilte, men vert arrangert samtidig. Voss spelemannslag arrangerer kappleiken. ”Samarbeid med Osafestivalen” vert strøke frå punktet.
- Minnekonto: legg til ”før” i fyrste setning: ”Laget har som før ført revisjon[…]”

Årsmelding godkjent med dei merknadane som er kome.

8.  Revidert rekneskap
Rekneskapen vart gjennomgått i plenum. Årsak til underskot i årsresultatet er blant anna grunna vedteke bruk av eigenkapital til dommarkurs hausten 2017 og etterslep på utbetaling av allereie bevilga midlar som har gått over til neste rekneskapsår.

Merknadar:
- Ein bør føre avsetning på bevilga midla ved årsskiftet sånn at ein får eit riktigare bilete i rekneskapen på økonomisk bruk og bevilga pengar som enno ikkje er utbetalt.
- Det kom ynskje om at det førre året sitt budsjett bør følgje med som ei eiga kolonne i rekneskapen for enkel samanlikning.

Rekneskapen vart godkjent med dei merknadane som er kome.

9. Innmeldte saker

9.1. Fylkessamanslåinga
Årsmøtet tok ei kort drøfting kring framtida til laget med tanke på fylkessamanslåinga mellom Hordaland og Sogn og Fjordane i 2020. Styret i båe områdelaga har hatt eit par møter der ein har freista å lufta kva utfordringar som kan kome, og drøfte korleis ein ser for seg at framtida til områdelaga kan sjå ut. Ingen konklusjon er nådd på dette tidspunktet.

Under drøftinga på årsmøtet vart det nemnt at ei felles administrativ stilling kan kome begge områdelag til gode. Dette føreset at ein får tilstrekkeleg med midlar til felles administrasjon. Ein kan sjå føre seg ei tredeling beståande av ein felles administrasjon + ein pott til kvar av områdelaga til deira respektive drift. Det vart òg uttrykt at ein ser for seg at områdelaga kanskje smeltar saman på eit tidspunkt, men ikkje at dette naudsynt er eit mål ein skal jobbe aktivt for skal skje med det fyrste. Det vart føreslått å få tak i arbeidsprogrammet for S&Fj. for å sjå kvar arbeidsområda til laga overlappar, og ev. sjå på kva me kan sameinast om i ein ev. fusjon eller i ein felles administrasjon. Ein vonar at ein kan dra nytte av dei positive tinga i begge laga. Viktig er det å tydeleggjera føremålet og rolla til HFL, særleg overfor fylkeskommunen. Styret jobbar vidare med denne saka og tek med seg vidare dei synspunkta som kom fram under drøftinga.

9.2 Framlegg til nye vedtekter Hordakappleiken
Etter instruksjon frå årsmøtet 2017 har styret freista å utarbeida eit framlegg til nye vedtekter for Hordakappleiken. Utkastet vart lagt fram til drøfting under årsmøtet. Årsmøtet var stort sett einige i dei forslaga som låg i utkastet, men ein har notert seg eit par ting som ein kan jobbe vidare med. Styret tek med seg tilbakemeldingane frå årsmøtet i sitt vidare arbeid med å ferdigstille eit framlegg til nye vedtekter. Dette forslaget vil gå ut på høyring til alle lokallaga i løpet av året, med sikt på å vedta nye vedtekter for Hordakappleiken på årsmøtet 2019.

10. Arbeidsprogram

ARBEIDSPROGRAM FOR 2018

-  Dele ut midlar til prosjekt som fell inn under Hordaland folkemusikklag sitt føremål. 


-  Finne dommarar til Vestlandskappleiken 2018. 


-  Finne arrangør til Vestlandskappleiken 2020.

-  Ha oversyn over aktiviteten i fylket og halde kontakt med lokallaga.

-  Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris.

-  Finne arrangør til Hordakappleik i 2019.

-  Utarbeide vedtekter for Hordakappleiken.

-  Søkje Hordaland fylkeskommune om driftsstønad for 2019. 


Merknadar:
- Ein har ofte vore veldig sein med å skaffe dommarar til Vestlandkappleiken, noko som av dommarane opplevast som ugunstig då ein legg eigne planar og organiserer tevlingsdeltaking sjølve. Det vert oppmoda om at ein spør dommarar i god tid.

Arbeidsprogrammet vart vedteke med dei merknadane som er kome.

11. Medlemspengar
Det var ingen framlegg til endring i medlemspengar.

12. Budsjett

BUDSJETT FOR HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2018  
Inntekter    
Driftsmidlar frå Hordaland fylkeskommune   69000
Refusjon av medlemspengar frå FolkOrg   7000
Renteinntekter   120
SUM   76120
     
Utgifter    
Løyvingar   63000
Reise og administrasjon   8000
Styremøtehonorar   3000
Andre utgifter   2120
SUM   76120

Budsjettet vart vedteke utan merknadar.

13. Val
Valnemnda si innstilling:

Styret:
Irene Bjørke (leiar)
Silje Solberg (skrivar)
Alexander Aga Røynstrand

Vara:
Ole Gjerde
Solgunn Flaktveit

Revisorar:
Anne-Marie Øydvin
Ragnar Birkenes

Valnemnd:
Kristoffer Kleiveland (1 år)
John Haugen (ikkje på val)

Valnemnda sitt framlegg til nytt styre og tillitsvalde vart vedteke.

 

Osterøy, 17.03.2018

 

Irene Bjørke                          Ragnar Birkenes                              Haldis Marie Samland
Referent                                Protokollunderskrivar                       Protokollunderskrivar