Årsmøte 2019

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2019


TID: Laurdag 23. mars, kl. 13:30

STAD: Møterommet «Ervikane» i Oseana på Os

 

Frammøtte:
Aslaug Møn Mjelde, Voss spelemannslag; Arnvid Underlid, Bygdedanslaget i Bjørgvin; Kristoffer Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag; Per Øyvind Tveiten, Kvemming spel- og dansarlag.

Styret:
Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag; Irene Bjørke, Kvinnherad folkemusikklag og Bergen ungdomslag Ervingen.

 

Sakliste

 1. 1. Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjent utan merknadar.
 

 1. 2. Godkjenning av sakliste

Det vart tilføydd éi sak etter sak 9 Arbeidsprogram for 2019: Budsjett for 2019 og 2020 vart tilføydd som sak 10. Resten av saklista vart flytta deretter.

Saklista vart godkjent.
 

 1. 3. Val av møtereferent

Irene Bjørke vart valt til møtereferent.
 

 1. 4. Val av møteleiar

Silje Solberg vart valt til møteleiar.
 

 1. 5. Val av to protokollunderskrivarar

Per Øyvind Tvieten og Kristoffer Kleiveland vart valte som protokollunderskrivarar.


6. Årsmelding 2018

Årsmeldinga til Hordaland folkemusikklag for 2018 vart gjennomgått på årsmøtet.

Årsmeldinga vart godkjent.
 

ÅRSMELDING FOR HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2018


Tillitsvalde 2018

Styret:
Leiar: Irene Bjørke, Bergen ungdomslag Ervingen, Kvinnherad folkemusikklag - på val

Skrivar / nestleiar: Alexander Aga Røynstrand, Hardanger spelemannslag - ikkje på val 
Kasserar: Silje Solberg, Osterøy spel- og dansarlag - på val

Varamedlemmer:
Ole Gjerde, Hardanger spelemannslag

Solgunn Flaktveit, Bergen ungdomslag Ervingen


Revisorar:
Anne Marie Øydvin, Hardanger spelemannslag

Ragnar Birkenes, Bygdedanslaget i Bjørgvin


Valnemnd:
Kristoffer Kleiveland, Osterøy spel- og dansarlag
John Haugen, Spelemannslaget Fjellbekken 

Varamedlemmene, valnemnda og revisorane vert valde for eitt år om gongen.
 

Møte:

Årsmøte i Hordaland folkemusikklag:

Årsmøtet i 2018 vart halde i ungdomshuset Framhall på Osterøy laurdag 17. mars i samband med Hordamønstringa. Det var 7 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2017 vart lagt fram og godkjent, samt arbeidsprogram og budsjett for 2018. Årsmøtet diskuterte fylkessamanslåinga mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, og korleis framtida til folkemusikklaget kan sjå ut. Det var òg ein gjennomgang av utkastet til nye vedtekter for Hordakappleiken.

Styremøte:

Det vart halde fire styremøter i 2018. Alle møta er haldne med éin eller fleire styremedlemmer på Skype. Styret har i tillegg hatt jamleg kontakt på e-post og Facebook-Messenger. Varamedlemmene har ikkje blitt innkalla til styremøta. Referata frå styremøta vert lagt ut på nettsida til folkemusikklaget fortløpande.

Leiarmøte:

Hordaland folkemusikklag var saman med Voss spelemannslag vertskap for det årlege leiarmøtet i samband med Vestlandskappleiken, som vart halde i ungdomshallen på Voss sundag 28. oktober.
 

Styret sitt arbeid:

Arbeidsprogram for 2018 vart lagt fram på årsmøtet:

Dele ut midlar til prosjekt som fell inn under Hordaland folkemusikklag sitt føremål:

Det kom inn i alt 20 søknader i 2018, og det vart søkt om til saman 207 000. Desse fekk stønad:

Osterøy spel- og dansarlag: Rekrutteringsprosjekt. Kr 15 000,-
Folkedans i Hordaland: Dansens dagar. Kr 3 000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i rundom. Kr 4 000,-
Nordhordland spel- og dansarlag: Juniorsamling. Kr 15 000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i springar. Kr 3 000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Spelkurs. Kr 3 000,-
Bergen ungdomslag Ervingen: Stordanskveld. Kr 2 000,-
Vokalensemblet Multa Paucis: Konsert, Kveder i julenatt. Kr 2 000,-
Folkedans i Hordaland/Os u.l./Os spelemannslag: Dansetiltak i Bjørnafjorden. Kr 10 000,-
Voss spelemannslag: Veslefrikk med fela. Kr 2 000,-
Folkedans i Hordaland: UngOsa. Kr 4 000,-

I samsvar med budsjett for 2018 vart det innvilga stønad for kr 63 000,-.

For økonomisk oversyn vert det vist til rekneskapen for 2018.


Finne dommarar til Vestlandskappleiken 2018:

Dommararar VK2018.jpg


Finne arrangør til Vestlandskappleiken 2020:

Styret har per januar 2019 ikkje funne arrangør til dette arrangementet. 

Ha oversyn over aktiviteten i fylket og halde kontakt med lokallaga:

Styret har freista å halde seg oppdatert på kva som skjer i fylket, og har vore hjelpsame med å spreie informasjon om arrangement, kurs og andre ting til både lokallag så vel som offentlegheita via nettside, Facebook og via e-post. Ein har vore i jamleg dialog med dei lokallaga som er involvert i å arrangera kappleikane.

Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris:

Laget har ført revisjon og rekneskap for minneprisen i 2018. Han vart utdelt under Vestlandskappleiken på Voss 27. oktober, og gjekk til Åsmund Arnesen Farstad frå Volda.

Finne arrangør til Hordakappleiken 2019:

Os spelemannslag er arrangør for Hordakappleiken i 2019, som vil bli avvikla laurdag 23. mars på Os.

Utarbeide vedtekter for Hordakappleiken:

Eit utkast til vedtekter føreligg, men styret ynskjer å utsetje å vedta nye føresegner for arrangementet. Dette er fordi ein har starta ei arbeidsgruppe beståande av medlemmar frå Hordaland folkemusikklag og Sogn og Fjordane folkemusikklag, som skal kartleggje og sjå på korleis folkemusikklaga og deira aktivitet kan organiserast i det nye Vestland fylke. Ein kan sjå føre seg at det vert aktuelt med ei justering og harmonisering av vedtekter for fylkeskappleikane eller folkemusikklaga, og det vil derfor vera klokt å vente med å vedta nye vedtekter for Hordakappleiken. Ein ser likevel føre seg at arrangementet skal vidareførast utan eigen, faste føresegner, slik som praksisen har vore dei siste åra.

Søkje Hordaland fylkeskommune om driftsstønad for 2019:

Hordaland folkemusikklag søkte Hordaland fylke om driftsmidlar for 2019, og fekk innvilga kr 70 000,-.

 
Representasjon:

Irene Bjørke representerer laget i styret i Hordaland musikkråd. Silje Solberg representerer laget i rådet for Hardingfela.no. 14. august vitja Irene Bjørke frå HFL og Magni Rosvold frå Folkedans i Hordaland Kvinnherad vidaregåande skule for å informera om organisasjonane og å fortelje om Bygda dansar-prosjektet.

 
Fylkessamanslåing:

Eit tema som har vore i fokus dette året har vore den komande fylkessamanslåinga mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Folkemusikklaga i begge fylka har over tid vore i dialog og hatt møter om korleis ein skal organisera seg i det nye fylket. Her har ein òg involvert andre viktige folkemusikkaktørar i fylka, som Hardingfela.no og Ole Bull akademiet. Dette var tema for det utvida leiarmøtet på Voss 28. oktober. Her vart det bestemt at ein skulle kalla inn til eit møte med den hensikt å etablera ei arbeidsgruppe beståande av dei ulike aktørane, og som skal kartleggje eksisterande ordningar og drøfte utfordringar knytt til fylkessamanslåinga. Arbeidsgruppa skal ha som oppgåve å samordne folkemusikklaga og folkemusikkinstitusjonane i det nye fylket. Det vart freista å halde møtet før jul, men møtet vart utsett til 15. januar på Ole Bull akademiet på Voss. Innkallinga gjekk til styra i Sogn og Fjordane folkemusikklag og Hordaland Folkemusikklag, Ole Bull Akademiet, Hardingfela.no, FolkOrg og Hilde Bjørkum.

 

 1. 7. Revidert rekneskap for 2018

Rekneskapen til Hordaland folkemusikklag for 2018 vart gjennomgått på årsmøtet. Revisorane hadde ingenting å utsetje på rekneskapen. Revisor Anne Marie Øydvin har sagt at ho kan stille seg disponibel til å hjelpe til med føring av rekneskapen for nytt styre ved behov. Kasserar presiserer òg at rekneskapen bør førast i eit rekneskapsprogram og ikkje i eit enkelt Excel-ark for at alle kontoar og balansen skal snakka saman.

Rekneskapen vart godkjent.
 

 1. 8. Innmelde saker

Det var ingen innmelde saker til årsmøtet.
 

 1. 9. Arbeidsprogram for 2019

Arbeidsprogrammet for 2019 vart gjennomgått. Hordaland fylkeskommune vert endra til Vestland fylkeskommune i dokumentet.

Arbeidsprogrammet for 2019 vart godkjent.


Arbeidsprogram for 2019

- Dele ut midlar til prosjekt som fell inn under Hordaland folkemusikklag sitt føremål.

- Delta i arbeidsgruppa vedrørande fylkessamanslåinga og samordning av folkemusikkfeltet saman med dei andre folkemusikkaktørane i Hordaland og Sogn og Fjordane.

- Finne dommarar til Vestlandskappleiken 2019.

- Finne arrangør til Vestlandskappleiken 2020.

- Finne arrangør til Hordakappleiken i 2020.

- Ha oversyn over aktiviteten i fylket og halde kontakt med lokallaga.

- Føre revisjon og rekneskap for Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris.

- Søkje Vestland fylkeskommune om driftsstønad for 2020.
 

 1. 10. Budsjett 2019 og 2020

Ein gjekk gjennom budsjetta for 2019 og 2020. Utsendingar til landsmøtet til FolkOrg: her må laget betala ein eigendel sjølv om ein får noko refundert frå FolkOrg. Dette er ikkje særskilt lagt inn i budsjettet for 2019. Ein endrar ikkje postane i budsjettet fordi ein ser at desse utgiftene har ein god dekning for å ta viss det vert aktuelt.

Budsjetta for 2019 og 2020 vart godkjente.
 

 1. 11. Fastsetjing av kontingent for 2020

Det var ingen framlegg til endring av medlemskontingent for 2020. Det vart føreslått at ein kan sjå på kva Sogn og Fjordane tek i medlemspengar, og ev. harmonisera desse i framtida.
 

 1. 12. Val

Kristoffer Kleiveland frå valnemnda la fram valnemnda si innstilling:


- Leiar: Alexander Aga Røynstrand
- 2 styremedlem: Per Øyvind Tveiten og Åslaug Timenes Bell
- 2 varamedlemmar: Silje Solberg og Irene Bjørke
- Valnemnd: Kristoffer Kleiveland og John Haugen.
- Revisorar: Anne Marie Øydvin og Ragnar Birkenes
 

Nytt styre vart valt ved akklamasjon. Det vart òg klappa for innsatsen dei siste åra til Silje Solberg og Irene Bjørke som går ut av styret og inn som varamedlemmar.

 

Os, 23.03.2019

 

Irene Bjørke                          Per Øyvind Tveiten                          Kristoffer Kleiveland
Referent                                  Protokollunderskrivar                        Protokollunderskrivar