Styremøte 1-2017

Styremøte HFL 15.02.2017

 

Tilstades:
Silje Solberg, Åsviv Reigstad (via Skype) og Irene Bjørke.
 

1. Rekneskap 2016 og budsjett 2017
Rekneskapen for 2016 er ferdig og klar til å sendast til revisor. Forslag til budsjett 2017 er ferdigstilt. Kr. 10 000 av det som opprinneleg var meint å gjevast i tilskot 2016, men som ikkje vart bevilga, vert overført til løyvingspotten i 2017.

2. Søknadshandsaming
Styret valte å gje tilskot til følgjande prosjekt i denne tildelingsrunden:

Folkemusikkmesse på Osterøy: kr. 10 000,-
Hordamønstring i Granvin: kr. 4000,-
Instruktørseminar på Voss: kr. 4000,-

3. Tid og stad for årsmøtet 
Det er vedteke at årsmøtet i HFL vil verte måndag 20. mars, kl. 18:30-20:30. Staden er enno uavklart, men ein freistar å halde det i Kvam (Øystese eller Nordheimsund).

4. Årsmelding 2016 og arbeidsplan 2017
Årsmelding for 2016 vart gjennomgått og ferdigstilt. Forslag til arbeidsplan for 2017 er klar.

  1. 5. Oppliva Hordakappleiken
    Styret vil fremja forslag på årsmøtet om å gjenoppliva Hordakappleiken, der HFL er eigar. Målet er å sikre at kappleiken vert arrangert kvart år, og HFL skal derfor sørgje for å finne arrangørlag.
    • Ein må laga eigne vedtekter viss forslaget vert vedteke på årsmøte.
    • Det må avklarast kva rolla til HFL skal vera utover å finna arrangørlag kvart år: skal me finna dommarar, skal me bevilga ein fast sum til kappleiken kvart år, andre ting?

  2. 6. Workshop med shetlandske og norske folkemusikarar
    HFL har fått ein førespurnad om å arrangera workshop med shetlandske og norske folkemusikarar i Bergen i juni, i samband med besøk frå dei britiske øyer. Styret i HFL ynskjer ikkje å ta på seg å arrangera workshop sjølv, men sender invitasjonen vidare til aktuelle lokallag.

 

Referent: Irene Bjørke